Skip to main content
 1. Toepasselijkheid.

Iedere overeenkomst tussen Beyond Marketing BV (K.B.O.-nr.  0778.777.267 – hierna “Beyond Marketing”) en de klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar, staan op achterzijde van de contractdocumenten waaronder de offertes en facturen, en zijn tevens te consulteren op www.beyondmarketing.be. Door de ondertekening van een offerte erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele tegengestelde bepalingen voorkomend op bestelbrieven of andere documenten van de Klant. Het (tijdelijk) niet uitoefenen door Beyond Marketing van haar rechten voortvloeiend uit deze voorwaarden, zal nooit kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking aan haar rechten.

 1. Offertes en tarieven.

2.a    Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen. Offertes worden in geval van aanvaarding door de Klant pas definitief na schriftelijke bevestiging door Beyond Marketing. De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de door de Klant verstrekte informatie. De Klant verklaart alle noodzakelijke en relevante informatie te hebben verstrekt aan Beyond Marketing. De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Werken en/of leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen pro rata en aan eenheidsprijzen als meerwerk aan de Klant aangerekend worden. In geval van uitvoering in regie worden alle uren van het ter beschikking staan aangerekend, inbegrepen de transporttijd. Btw, belastingen, taksen of toeslagen zijn steeds ten laste van de Klant en worden aan de offerteprijs toegevoegd.

2.b    De voor de uitvoering van prestaties en/of leveringen vermelde termijnen worden enkel bij benadering en bij wijze van inlichting ver­strekt en binden Beyond Marketing  niet. Vertraging in uitvoering of levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbin­ding van de overeen­komst, dan één maand na voorafgaande ingebre­kestelling bij aangetekende zending. Vertraging in de uitvoering geeft de Klant niet het recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of te weigeren.

2.c    In geval een overeenkomst zich uitstrekt voor een periode van méér dan één jaar, zullen de voorziene eenheidsprijzen worden geïndexeerd overeenkomstig de gezondheidsindex.

2.d    Onverminderd hetgeen hierna bepaald, is de Klant in geval van annulering gehouden tot de vergoeding van alle door Beyond Marketing  reeds gemaakte kosten en de gederfde winst. Deze gederfde winst wordt daartoe forfaitair bepaald op 25% van het niet afgenomen of uitgevoerd werk, onverminderd meerdere schade mits bewijs. Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

 1. Uitvoering van de toegewezen opdracht.

3.a    De aan Beyond Marketing  toegewezen opdracht betreft een inspanningsverbintenis die naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels der kunst zal worden uitgevoerd.

3.b    De Klant is ertoe gehouden om, vόόr de aanvang der werken, aan Beyond Marketing alle info die nodig en/of dienstig kunnen zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen. Bij gebreke daaraan heeft Beyond Marketing het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen. In voorkomend geval of in geval van onvolledige of incorrecte informatie, kan Beyond Marketing – ongeacht de oorzaak – in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van het niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie.

3.c    Beyond Marketing behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

3.d    Klanten nemen steeds de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het door Beyond Marketing geleverde advies.

 1. Prijs – Betaling

4.a    Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar zonder korting op het adres van Beyond Marketing.

4.b    Indien niet anders is overeengekomen, gebeurt bij uitvoering van een opdracht de betaling van de prijs als volgt: [1] 30% van de voorziene prijs als voorschot bij het tot stand komen van de overeenkomst; [2] saldo maandelijks te factureren in functie tot de geleverde prestaties, tenzij anders overeengekomen.

4.c    Alle bedragen welke niet op de vervaldag werden betaald brengen van rechtswege en zonder dat een voorafgaande aanmaning noodzakelijk is een verwijlinterest op aan 10% per jaar. Het bedrag van elke factuur die niet op de vervaldag betaald is geworden, wordt van rechtswege en zonder dat een voorafgaande aanmaning noodzakelijk is, verhoogd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR. Dit onverminderd eventuele gerechtskosten welke zouden verschuldigd zijn. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend in: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten, (4) hoofdsommen. Voorbehoudsloze betaling van een factuur of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van de factuur en de al uitgevoerde werken. Er wordt voorzien in reciprociteit voor het geval Beyond Marketing enig bedrag zou verschuldigd zijn aan de Klant.

4.d    In geen geval kan de Klant een klacht of opmerking als voorwendsel inroepen om betaling te vertragen of te schorsen.

4.e    Bij niet-betaling behoudt Beyond Marketing zich tevens het recht voor om verde­re leveringen of prestaties stop te zetten, de uitvoering te schorsen en om de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf­gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder dat dit recht kan geven op enige schadevergoeding voor de Klant. In voorkomend geval vervallen alle door Beyond Marketing gegeven waarborgen. Deze bepaling doet geenszins afbreuk aan het recht van Beyond Marketing om de Klant te dwingen zijn verbintenissen na te komen of schadevergoeding en interesten te vorderen.

4.f     De geleverde goederen en/of materialen blijven eigendom van Beyond Marketing tot de verkoopprijs integraal wordt voldaan. De Klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens integrale betaling. Bij niet-betaling heeft Beyond Marketing het recht de goederen of materialen terug te nemen op kosten van de Klant.

4.g    Beyond Marketing behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement verkeert, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Klant heeft in deze hypothese geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Garanties.

5.a    Beyond Marketing geeft een garantie van 1 jaar vanaf uitvoering der werken en/of levering van goederen, behoudens in geval van overmacht. In geval van gebreken in een geleverd goed zal de Klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding. Prestaties verbonden aan het vervangen worden aangerekend aan het geldend uurtarief.

 1. Klachten.

6.a    Betwistingen en/of klachten betreffende de uitgevoerde leveringen of prestaties en/of de opgestelde facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering der werken, dan wel binnen de 8 dagen na toezending van de factuur en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop der goederen.

6.b    Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of prestaties geven de opdrachtge­ver niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. In geen geval kan de opdrachtgever een klacht of opmerking als voorwendsel inroepen om zijn betaling te vertragen of te schorsen.

 1. Aansprakelijkheid.

7.a    Beyond Marketing is in geen geval aansprakelijk: [a] voor conceptiefouten en gebreken welke zouden kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk onder omstandigheden en voorwaarden die de Klant heeft opgedrongen; [b] voor licht verborgen gebreken; [c] voor vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen, ingeval deze hun oorsprong vinden in de onvolledigheid of de onjuistheid van de door de Klant ter beschikking gestelde informatie; [d] voor schade, evenzeer ten aanzien van derden, die het onvermijdelijke gevolg zijn van de uitvoering der werken; [e] voor schade ingevolge overmacht.

7.b    Beyond Marketing kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht en feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals – maar niet beperkt tot – weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking of sociale conflicten, bedrijfsbezetting, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van medewerkers, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

In dergelijke omstandigheden van overmacht kan Beyond Marketing de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de Klant annuleren. Wanneer, ten gevolge van overmacht of wettelijke, reglementaire of statutaire wijzigingen of door niet beschreven grote moeilijkheden in uitvoering de uitvoering der werken worden bemoeilijkt, kan Beyond Marketing  schriftelijk een tijdelijk uitstel van de prestaties meedelen. Indien ingevolge voormelde redenen de (verdere) uitvoering onmogelijk zou worden, heeft Beyond Marketing  het recht de overeenkomst te beëindigen, hetzij de bestelling slechts gedeeltelijk uit te voeren. In geen van de beide voormelde hypotheses zal enige schadeloosstelling door de opdrachtgever kunnen worden geëist. In beide hypothesen dienen de reeds uitgevoerde werken of gepresteerde diensten vergoed door de opdrachtgever.

7.d    Indien de contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid van Beyond Marketing in het gedrang mocht komen, wordt deze in ieder geval beperkt als volgt :

–       Beyond Marketing kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover zij een zware fout of nalatigheid heeft begaan of in geval van opzet.

–       De aansprakelijkheid van Beyond Marketing is beperkt tot het bedrag dat door de eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Indien de verzekeraar om welkdanige reden geen dekking zou verlenen, is de aansprakelijkheid van Beyond Marketing beperkt tot 25% van het bedrag van de aan de cliënt gefactureerde en betaalde bedragen m.b.t. de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering van de Klant.

–       In geval de geleverde waren of de uitgevoerde werken door enig gebrek mochten zijn aangetast, kan de verantwoordelijkheid van Beyond Marketing niet verder reiken dan, naar haar keuze, de vervanging van de geleverde koopwaar of uitgevoerde werken of tot schadevergoeding van maximaal de waarde van de beschadigde goederen. In geen geval kan Beyond Marketing worden gehouden tot meerdere schadevergoeding.

–       De aansprakelijkheid van Beyond Marketing  is in ieder geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van onvoorzienbare, indirecte of immateriële schade zoals – niet-limitatief – financiële of commerciële verliezen, verlies van inkomsten, personeelskosten, reputatieverlies, verlies van informatie, data of programma’s, verlies of beschadiging van gegevens, verhoging van de algemene investeringen, supplementaire kosten, schade aan derden, …

 1. Bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Beyond Marketing verwerkt de persoonsgegevens van de Klant slechts met als doel de goede behandeling van de opdrachten en dossiers, het communiceren van nieuws (vb. digitale nieuwsbrieven) en de facturatie van zijn prestaties. Deze verwerking gebeurt met eerbiediging van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De klant heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle adviezen, ontwerpen, rapporten, realisaties, tekeningen, schetsen e.d. blijven eigendom van Beyond Marketing en mogen door de klant of freelancer niet worden uitgevoerd, gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming. Alle industriële eigendomsrechten en auteursrechten op al deze door Beyond Marketing ontwikkelde werken, adviezen, ontwerpen, rapporten, realisaties, tekeningen, schetsen e.d.  komen vanaf hun ontstaan, in de ruimste zin, exclusief en integraal toe aan Beyond Marketing. Schending (of medewerking daaraan) door de Klant of freelancer van de intellectuele eigendomsrechten van Beyond Marketing zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de waarde van de overeenkomst, met een minimum van 2.500,00 EUR.

De Klant of freelancer geeft de toestemming om het resultaat van de opdracht zonder vergoeding te gebruiken voor publicitaire doelen, zoals publicaties, reclame, website, voorstelling aan klanten, … Evenzeer geeft de Klant het recht aan Beyond Marketing om haar logo en/of bedrijfsgegevens aan te brengen op gerealiseerde werken, mits dit op discrete wijze gebeurt. Eventuele reproducties zullen in voorkomend geval steeds gebeuren met inbegrip van deze door Beyond Marketing aangebrachte logo of gegevens.

De Klant die een opdracht verleent aan Beyond Marketing wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn. Indien de Klant zelf materiaal aanbrengt voor opname in het te ontwikkelen werk, garandeert de Klant dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Klant vrijwaart Beyond Marketing voor alle aanspraken van derde partijen omtrent deze opdracht.

 1. Confidentialiteit – Niet- afwerving – Niet-concurrentie.

10.a  De Klant, alsook zijn medewerkers verbinden er zich toe de commerciële en technische informatie en bedrijfsgeheimen die zij van Beyond Marketing vernemen confidentieel te behandelen en niet tot eigen voordeel te gebruiken.

10.b   De Klant verbindt er zich tevens toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks en in geen enkele hoedanigheid, op het Belgisch grondgebied activiteiten te ontwikkelen of handelingen te stellen die concurrerend zijn met deze van Beyond Marketing.

10.c   Evenzeer verbindt de Klant er zich toe om, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Beyond Marketing, geen personeel of medewerkers van Beyond Marketing in dienst nemen, diensten laten uitvoeren of te benaderen om bij haar in dienst te treden of met de bedoeling tot enige vorm van samenwerking te komen.

10.d   Deze verbintenissen van de Klant gelden tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na de beëindiging ervan.

10.e   De niet-naleving van de verplichtingen voorzien in deze clausule kan ernstige en onherstelbare schade in hoofde van Beyond Marketing veroorzaken. In geval van overtreding van de hoger omschreven verplichtingen, zal Beyond Marketing, van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 10.000 EUR per overtreding, vermeerderd met 2% van dit bedrag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Voorgaande laat het recht van Beyond Marketing onverkort om de werkelijk en bewezen schade te vorderen lastens de Klant mocht blijken dat deze hoger is dan de voorziene forfaitaire vergoeding.

10.f   Overtreding van deze clausule door één van de organen, medewerkers of personeelsleden van de Klant, met haar verbonden ondernemingen of door haar ingeschakelde consultants, geldt ten opzichte van Beyond Marketing als overtreding van de Klant.

 1. Opvangbepaling.

De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere clausules. Indien een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden geoordeeld, zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van deze bepaling zoveel als mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Op alle overeenkomsten tussen Beyond Marketing en de Klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Onverminderd dwingende rechtsbepalingen valt elk geschil m.b.t. de geldigheid, uitlegging of uitvoering van de overeenkomsten onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Oudenaarde. Beyond Marketing behoudt zich evenwel het recht voor om elke betwisting met een Klant aanhangig te maken voor de Rechtbanken van de woonplaats van de Klant.