VERKOOPSVOORWAARDEN

Beyond Marketing en Business Development bvba

  1. Bij het plaatsen van een bestelling, het akkoord over een offerte of de aanvaarding van een factuur worden alle hieronder vermelde voorwaarden automatisch, zonder beperkingen of voorbehoud, beschouwd als zijnde gekend en aanvaard. Indien BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA een afwijking op een of meer bepalingen van deze voorwaarden toestaat, mag dit niet worden ge├»nterpreteerd als zou BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA afstand doen van zijn recht de nauwgezette naleving ervan te eisen. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant wanneer deze onderling strijdig zijn.
  2. Klanten die een bestelling plaatsen, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het door BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA geleverde advies. De annulering van een bestelling, ook tijdens de uitvoering ervan, kan aanleiding geven tot een schadevergoeding.
  3. Onze offertes blijven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, twee weken geldig. Ze zijn bindend behoudens vergissing, vergetelheid of achterstallige betalingen. Indien BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA oordeelt dat er een kredietrisico is, behoudt BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA zich het recht voor om voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling te vorderen.
  4. Onze tarieven zijn exclusief BTW.
  5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de betalingen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de datum waarop het verschuldigd is, levert van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest op van 2 % per maand achterstal. Onverminderd de betaling van deze intrest wordt het bedrag van de factuur bij wijze van schadevergoeding met 10 % verhoogd, met een minimum van 500 EUR. Niet-betaling van een factuur geeft BEYOND MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT BVBA het recht om de op dat ogenblik verschuldigde bedragen in hun geheel op te eisen. Indien voor de klant een dossier betwiste zaken moet worden geopend, wordt een bedrag van minimum 150 EUR voor administratiekosten opeisbaar.
  6. Onze leveringen worden beschouwd als zijnde definitief ontvangen en aanvaard, vijf dagen na datum van de levering. Elke klacht moet ons schriftelijk binnen deze termijn bereiken. Eventuele tekortkomingen aan een deel van de levering geven de klant niet het recht de levering in haar geheel te weigeren. Alle klachten betreffende facturen moeten ons schriftelijk binnen vijf dagen na verzending ervan bereiken. Na deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard. De klant is niet gemachtigd de betaling ervan op te schorten.
  7. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd en indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel.